📱 Open with App
HSK 6

lán

栏目

Definitions

noun

heading or title of a column

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3jié mùprogram
4mù dìpurpose, goal, aim
5mù biāotarget, objective, goal
5mù qiánpresent moment, now
5mù lùtable of contents, catalogue, list
5tí mùtitle, topic
5xiàng mùproject, item, event
6jǔ shì zhǔ mùbe the focus of world attention
6kē mùsubject
6máng mùblind
6mù dǔsee with one's own eyes, witness
6mù guāngsight, vision, view
6yí mù liǎo ránbe clear at a glance