📱 Open with App
HSK 6

zhèn xīng

振兴

Definitions

verb

develop vigorously

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1gāo xìnghappy
3gǎn xìng qùbe interested in
4xīng fènexcited
5zhèn dòngvibrate
6fù xīngrevive
6xīng lóngprosperous
6xīng wàngprosperous, flourishing
6xìng gāo cǎi lièexcited, jubilant
6xìng zhì bó bóbe full of spirit
6zhèn fènhigh-spirited; inspire, spur on