📱 Open with App
HSK 6

gāo fēng

高峰

Definitions

noun

summit, peak, height

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1gāo xìnghappy
2gāotall, high
3tí gāoraise
4gāo sù gōng lùfreeway, highway
5gāo jíadvanced, high-grade, senior
5gāo dàngtop-grade
6chóng gāonoble, sublime
6gāo chāoexcellent, super
6gāo cháohigh tide, climax (of a story)
6gāo míngsmart, wise, brilliant; brilliant person
6gāo shàngnoble, lofty
6gāo zhǎngupsurge, run high
6xìng gāo cǎi lièexcited, jubilant