📱 Open with App
HSK 6

kuān róng

宽容

Definitions

verb

lenient, tolerant

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3róng yìeasy
4nèi róngcontent, substance
5kuānwide, broad
5xíng róngdescribe
6cóng róngcalm, unhurried
6kè bù róng huǎnallow no delay
6kuān changspacious
6róng màoappearance, looks
6róng nàhave a capacity of, hold, accommodate, accept
6róng qìcontainer, vessel
6róng rěntolerate, put up with, endure, stand
6zhèn róngbattle array