📱 Open with App
HSK 5

mén

部门

Definitions

noun

department

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2méndoor
4bù fensection, part
4quán bùwhole, total
4zhuān ménon purpose
5jù lè bùclub
5nèi bùinternal part, inside
6bù shǔdispose, deploy
6bù wèiposition, place
6jú bùpart
6qiào ménkey to something, knack
6rè ménsomething that is currently popular