📱 Open with App
HSK 4

zhě

记者

Definitions

noun

journalist, reporter

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3bǐ jì běnnotebook
3huò zhěor
3jì deremember
3wàng jìforget
4rì jìdiary
4zuò zhěauthor
5dēng jìregister, check in
5jì yìmemory
5jì lùrecord, minutes; record
5zhì yuàn zhěvolunteer
6biāo jìsign, symbol; mark
6diàn jìremember with concern, worry about
6huàn zhěpatient, sufferer
6jì xingmemory
6jì zǎiaccount; record, put down in writing
6shū jìsecretary
6zhuàn jìbiography