📱 Open with App
HSK 6

xuǎn

选举

Definitions

verb

elect

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3xuǎn zéselect
4raise, lift
4jǔ bànconduct, hold
4jǔ xínghold
6dāng xuǎnbe elected
6hòu xuǎnbe a candidate
6jìng xuǎnrun for, campaign for (office)
6jǔ dòngact, move
6jǔ shì zhǔ mùbe the focus of world attention
6jǔ zú qīng zhòngplay a decisive role
6liè jǔlist, enumerate
6shāi xuǎnsieve, select
6xuǎn báselect, choose
6xuǎn shǒuathlete
6yì jǔ liǎng dégain two ends at once