📱 Open with App
HSK 6

chuán

遗传

Definitions

verb

pass on to the next generation

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4chuán zhēnfax
5chuán bōspread, disseminate
5chuán rǎninfect
5chuán shuōlegend
5chuán tǒngtraditional; tradition
5liú chuánspread, hand down
5xuān chuánpromote, propagate
5yí hànlasting remorse; regret
6chuán dájanitor; convey
6chuán dānflyer
6chuán shòuimpart
6yí chǎnlegacy, inheritance, heritage
6yí liúleave behind, hand down
6yí shīlose
6zhuàn jìbiography