📱 Open with App
HSK 6

liè

系列

Definitions

noun

series

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1méi guān xiit doesn't matter, that's all right
3guān xìrelation
4lián xìrelation, connection; contact, connect
4pái lièrank, arrange, put in order
5jì lǐng dàiwear a tie
5liè chētrain
5(academic) department
5xì tǒngsystematic; system
6bìng lièstand side by side
6chén lièdisplay, exhibit
6háng lièranks
6liè jǔlist, enumerate
6tǐ xìsystem, setup