📱 Open with App
HSK 1

shāng diàn

商店

Definitions

noun

store, shop

Example Sentences

zàishāng diàn商店mǎilehěnduōdōng xi东西

I bought many things in the store.

shāng diàn商店zàixué xiào学校hòu miàn后面

The store is behind the school.

shāng diàn商店mǎidōng xi东西le

He went to the store to buy something.

xiǎngshāng diàn商店mǎishuǐ guǒ水果

I want to go buy fruit in the store.

zàishāng diàn商店mǎilehěnduōyī fu衣服

I bought a lot of clothes in the store.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1fàn diànrestaurant
4shāng liangconsult, talk over, discuss
5jīng shāngbe in business
5shāng pǐncommodity, goods
5shāng wùbusiness/commercial affairs
5shāng yèbusiness, commerce
6cuō shāngdiscuss seriously, exchange views, confer
6shāng biāotrademark, brand
6xié shāngconsult
6zhì shāngintelligence quotient (IQ)
diànshop, store