📱 Open with App
HSK 6

fàng shè

放射

Definitions

verb

radiate

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3fàngrelease, put
3fàng xīnset one's mind at rest
4fàng qìabandon, give up
4fàng shǔ jiàhave a summer vacation
4fàng sōngrelax, loosen
5bō fàngbroadcast
5kāi fàngoptimistic; bloom, open
5shè jīshooting; shoot
6fā shèlaunch, shoot, fire
6fǎn shèreflect
6fàng dàenlarge
6fú shèradiation; radiate
6jiě fàngliberate
6pái fàngdischarge, issue
6shì fàngrelease, set free
6zhù shèinject