📱 Open with App
HSK 5

zǒng gòng

总共

Definitions

adv.

in total

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2gōng gòng qì chēbus
3yí gòngaltogether
3zǒng shìalways
4gòng tóngmutual, common
4zǒng jiésummary; sum up
5zǒng cáiCEO
5zǒng lǐpremier
5zǒng suànfinally
5zǒng tǒngpresident (of country)
5zǒng zhīin short, in a word
6gòng hé huórepublic (country)
6gòng jìadd up to, total
6gòng míngsympathetic response; resonance
6zǒng ér yán zhīin short
6zǒng hésum
gōng gòngpublic