📱 Open with App
HSK 5

shǎn diàn

闪电

Definitions

noun

lightning

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1dǎ diàn huàgive somebody a phone call
1diàn nǎocomputer
1diàn shìtelevision
1diàn yǐngmovie
3diàn tīelevator
3diàn zǐ yóu jiàne-mail
5chōng diàn qì(battery) charger
5diàn chíbattery, cell
5diàn táiradio station, transmitter-receiver
6diàn yuánelectric power source
6shǎn shuòtwinkle, glisten, glimmer
diàn huàphone, phone call, phone number