📱 Open with App
HSK 6

zhèng quán

政权

Definitions

noun

political power

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5quán lìpower, authority
5quán lìright
5zhèng fǔgovernment
5zhèng zhìpolitics, political affairs
6cái zhèngfinance
6quán héngweigh, consider, balance
6quán wēiauthority, authoritariveness
6xíng zhèngadministration; administrate
6zhèng cèpolicy
6zhǔ quánsovereignty