📱 Open with App
HSK 5

yìng jiàn

硬件

Definitions

noun

hardware

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2jiànpiece ( for clothes and items)
3diàn zǐ yóu jiàne-mail
4tiáo jiànrequirement, condition
5líng jiànpart, component
5ruǎn jiànsoftware
5wén jiàndocument, file
5yìnghard
5zhèng jiàncertificate, ID
6àn jiàncase, law case
6fù jiànenclosure, attachment
稿6gǎo jiànmanuscript, contribution
6jiān yìnghard, solid
6jiāng yìngstiff, rigid, inflexible
6shì jiànevent, incident