📱 Open with App
HSK 4

qiān zhèng

签证

Definitions

noun

visa

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4bǎo zhèngguarantee
4zhèng míngcertification, identification; prove, testify
5qiānsign, autograph
5zhèng jiàncertificate, ID
5zhèng jùproof, evidence
6biàn zhèngdialectical
6gōng zhèngnotarise
6lùn zhèngproof; expound and prove
6qiān shǔsign, endorse, subscribe
6yàn zhèngtest and verify, put to the proof
6zhèng shíverify
6zhèng shūcertificate