📱 Open with App

chē

Definitions

noun

vehicle

Example Sentences

xiǎngchēmàile

I want to sell the car.

yǒuliàngchē?

How many cars do you have?

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1chū zū chētaxi
2gōng gòng qì chēbus
2huǒ chē zhàntrain station
3zì xíng chēbicycle
4dǔ chējammed in traffic
5chē kùgarage
5chē xiāngrailway carriage
5jiù hù chēambulance
5kǎ chētruck
5liè chētrain
5mó tuō chēmotorcycle
6shā chēbrake; apply the brakes, put on the brakes
kāi chēdrive a vehicle