📱 Open with App
HSK 6

xiān wéi

纤维

Definitions

noun

fibre

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5wéi xiūrepair, maintain
6sī wéithought, thinking; think, consider
6wéi chíkeep, maintain, preserve
6wéi hùsafeguard, defend
6wéi shēng sùvitamin