📱 Open with App
HSK 5

shí tou

石头

Definitions

noun

stone, rock

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3tóu fahair
5gǔ toubone
5mán toumantou (steamed bun)
5mù touwood
6huà shífossil
6jìng tóucamera lens, shot
6kǒu tóuoral, parol; words
6mǎ tóuwharf, dock
6quán touhighly competitive, key; fist
6shé toutongue
6shí yóupetroleum, oil
6shuǐ lóng tóubibcock, water tap
6yán shírock
6zhěn toupillow
6zuàn shídiamond
tóuhead