📱 Open with App
HSK 6

qíng xíng

情形

Definitions

noun

circumstances, situation, condition, state of affairs

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2shì qingthing, matter, affair
3rè qíngenthusiastic
4ài qínglove
4gǎn qíngemotion
4qíng kuàngsituation, state of affairs
4tóng qíngsympathise with, pity
4xīn qíngmood, state of mind
5biǎo qíngexpression
5qíng jǐngscene, sight
5qíng xùmood, sentiment
5xíng chéngform, take shape
5xíng róngdescribe
5xíng shìform, shape
5xíng shìsituation
5xíng xiàngvivid; image, figure
5xíng zhuàngshape
6fēng tǔ rén qínglocal conditions and customs
6jī qíngstrong emotion, passion, fervour
6qíng bàointelligence, information
6qíng jiéplot, circumstances
6qíng lǐreason, sense
6shēn qíng hòu yìprofound sentiments of friendship, profound friendship
6shèng qínggreat kindness, boundless hospitality
6xīn gān qíng yuànbe most willing, be perfectly happy
6xíng tàiform, shape, pattern