📱 Open with App
HSK 6

chéng bàn

承办

Definitions

verb

undertake

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3bàn fǎway, measure
3bàn gōng shìoffice
4jǔ bànconduct, hold
5bàn lǐhandle, conduct
5chéng dānbear, undertake
5chéng shòubear, stand
5chéng rènadmit, acknowledge
6chéng bāocontract
6chéng nuòpromise; promise to undertake
6jì chénginherit, carry on
6zhǔ bànsponsor, host