📱 Open with App
HSK 6

cái

题材

Definitions

noun

subject matter, theme

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2question
2wèn tíquestion, problem
4cái liàomaterial
5huà títopic of a conversation
5jiào cáiteaching material, textbook
5shēn cái(body) figure, stature
5tí mùtitle, topic
5zhǔ títheme, main topic
6biāo tíheading, headline
6kè típroblem, task
6qì cáiequipment, material
6zhuān tíspecial topic