📱 Open with App
HSK 6

dàng àn

档案

Definitions

noun

file, record, archive

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4dá ànkey, answer
5fāng ànplan, programme
5gāo dàngtop-grade
6àn jiàncase, law case
6àn lìcase, example of case
6cǎo àndraft
6dā dàngpartner; pair up
6dàng cìquality, level, grade
6tú ànpattern, design