📱 Open with App
HSK 1

jīn tiān

今天

Definitions

noun

today

Example Sentences

jīn tiān今天zuòlesāncài

I made 3 dishes today.

jīn tiān今天hěngāo xìng高兴

I'm very happy today.

jīn tiān今天tiān qì天气hěnhǎo

It's a very good weather today.

jīn tiān今天shìyuèhào

The date today is January the 1st.

jīn tiān今天běi jīng北京

I go to Beijing today.

jīn tiān今天shìyuèjiǔ

Today is August the 9th.

jīn tiān今天tàilěngle

Today is too cold.

jīn tiān今天hěn

Today is so hot.

jīn tiān今天tiān qì天气fēi cháng非常hǎo

The weather today is very good.

jīn tiān今天xià wǔ下午méi yǒu没有

I don't have class this afternoon.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1míng tiāntomorrow
1tiān qìweather
1zuó tiānyesterday
3liáo tiān rgab, chat
4lǐ bài tiānSunday
5rú jīnnowadays, now
5tiān kōngsky
5tiān zhēnnaïve, innocent
5zhì jīnup to now, so far
6chéng tiānall day long
6dé tiān dú hòube particularly favoured by nature
6háng tiānspace flight
6qì jīn wéi zhǐso far, up to now
6tiān cáigenius, prodigy
6tiān fùnatural talent, endowments
6tiān lún zhī lèfamily hapiness
6tiān rán qìnatural gas, gas
6tiān shēnginborn, inherent, innate
6tiān tángparadise, heaven
6tiān wénastronomy
jīn niánthis year
tiānday, sky, heaven
jīn wǎntonight
xià tiānsummer
dōng tiānwinter
chūn tiānspring