📱 Open with App
HSK 4

jìng zhēng

竞争

Definitions

verb

compete

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5zhàn zhēngwar
5zhēng lùnargue
5zhēng qǔstrive for
6dòu zhēngstruggle, fight
6jìng sàirace, contest
6jìng xuǎnrun for, campaign for (office)
6lì zhēngdo all one can to do something, argue strongly
6zhēng duāndispute
6zhēng duófight for
6zhēng qìtry to make a good showing
6zhēng xiān kǒng hòustrive to be the first and fear to lag behind
6zhēng yìdebate