📱 Open with App
HSK 2

cháng

Definitions

adj.

long

Example Sentences

děnglehǎochángshí jiān时间

I waited you so long time.

shí jiān时间chángle,mànmàndekāi shǐ开始xǐ huan喜欢zhèzuòchéng shì城市le

As time passes, I slowly start to like this city.

zhètiáokù zi裤子duìláishuōtàichángle

These pants are too long for me.

zhōng guó中国shìyǒuhěnchánglì shǐ历史deguó jiā国家

China is a country with a long history.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3xiào zhǎngheadmaster
4cháng chéngthe great wall
4cháng jiāngthe Yangtze River
5cháng túlong-distance
5chéng zhǎnggrow up, develop
5shēng zhǎnggrow, grow up
5yán chángextend, lengthen
5zhǎng bèimember of an elder generation
6bá miáo zhù zhǎngtry to help the shoots grow by pulling them upwards
6dǒng shì zhǎngchairman of the board
6màn chángvery long, endless
6shàn chángbe good at, be expert in
6tè chángstrong point, speciality
6zhuān chángspecialty