📱 Open with App
HSK 5

zhěn

急诊

Definitions

noun

emergency treatment

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3zháo jíworried, anxious
5jí mánghurriedly, hastily
5jǐn jíurgent, pressing
5zhěn duàndiagnose
6dāng wù zhī jíthing of top priority
6jí gōng jìn lìbe eager for quick success
6jí jùsudden, rapid
6jí qièeager, hasty
6jí yú qiú chéngbe anxious for success
6jí zàoirritable, irascible, impetuous
6jiāo jíworried, anxious