📱 Open with App
HSK 6

chóng bài

崇拜

Definitions

verb

worship, adore

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4lǐ bài tiānSunday
访6bài fǎngpay a visit to, call on
6bài niánextend New Year greetings
6bài tuōrequest somebody to do something
6chóng gāonoble, sublime
6chóng jìngadmire, revere