📱 Open with App
HSK 6

róng mào

容貌

Definitions

noun

appearance, looks

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3róng yìeasy
4lǐ màopolite; politeness
4nèi róngcontent, substance
5xíng róngdescribe
6cóng róngcalm, unhurried
6kè bù róng huǎnallow no delay
6kuān rónglenient, tolerant
6miàn màoappearance, looks
6róng nàhave a capacity of, hold, accommodate, accept
6róng qìcontainer, vessel
6róng rěntolerate, put up with, endure, stand
6zhèn róngbattle array