📱 Open with App
HSK 6

lǐng xiù

领袖

Definitions

noun

leader

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5běn lǐngability, skill
5jì lǐng dàiwear a tie
5lǐng dǎoleader, leadership; lead
5lǐng yùfield, domain
6dài lǐnglead, guide
6gāng lǐngprogramme, guiding principle
6lǐng shì guǎnconsulate
6lǐng huìunderstand, grasp, comprehend
6lǐng tǔterritory
6lǐng wùunderstand, comprehend
6lǐng xiānlead, be ahead of
6shuài lǐnglead, head, command
6zhàn lǐngcapture, occupy, seize