📱 Open with App
HSK 5

fàng

播放

Definitions

verb

broadcast

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3fàngrelease, put
3fàng xīnset one's mind at rest
4fàng qìabandon, give up
4fàng shǔ jiàhave a summer vacation
4fàng sōngrelax, loosen
广4guǎng bōbroadcast
5chuán bōspread, disseminate
5kāi fàngoptimistic; bloom, open
6bō zhònggrow by sowing seeds
6fàng dàenlarge
6fàng shèradiate
6jiě fàngliberate
6pái fàngdischarge, issue
6shì fàngrelease, set free
6zhí bōlive stream