📱 Open with App
HSK 6

piàn duàn

片断

Definitions

adj.

fragmentary

noun

fragment

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3zhào piànphotograph
4pàn duànjudgement; judge
5bú duànunceasingly, continuously
5dòng huà piàncartoon
5duànbreak, cut off
5míng piànbusiness card
5piàn miànuneven, lopsided
5piànthin piece; slice, tablet
5zhěn duàndiagnose
6duàn juébreak off
6guǒ duànresolute, decisive
6lǒng duànmonopolise
6piàn kèan instant, a moment, a short while
6zhōng duànbreak off