📱 Open with App
HSK 5

chéng dān

承担

Definitions

verb

bear, undertake

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3dān xīnworry about
5chéng shòubear, stand
5chéng rènadmit, acknowledge
5dān rènhold (a post)
6chéng bànundertake
6chéng bāocontract
6chéng nuòpromise; promise to undertake
6dān bǎoguarantee, vouch for
6fù dānburden; bear a burden
6jì chénginherit, carry on