📱 Open with App
HSK 6

shā chē

刹车

Definitions

noun

brake

verb

apply the brakes, put on the brakes

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1chū zū chētaxi
2gōng gòng qì chēbus
2huǒ chē zhàntrain station
3zì xíng chēbicycle
4dǔ chējammed in traffic
5chē kùgarage
5chē xiāngrailway carriage
5jiù hù chēambulance
5kǎ chētruck
5liè chētrain
5mó tuō chēmotorcycle
6chà nàinstant
chēvehicle
kāi chēdrive a vehicle