📱 Open with App
HSK 6

tóng bāo

同胞

Definitions

noun

fellow contryman, compatriot, sibling

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1tóng xuéclassmate
3tóng shìcolleague
3tóng yìagree
4gòng tóngmutual, common
4tóng qíngsympathise with, pity
4tóng shímoreover; same time
4xiāng tóngsame
5hé tóngcontract
5hú tònglane, alley
6lián tóngtogether with, along with
6shuāng bāo tāitwins
6tóng zhìcomrade
6xì bāocell