📱 Open with App
HSK 6

xīn niáng

新娘

Definitions

noun

bride

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2xīnnew
3xīn wénnews
3xīn xiānnew, fresh
4chóng xīnagain, afresh, anew
5gū nianggirl, (informal) daughter
6chuàng xīninnovation; innovate
6gēng xīnupdate, replace, renew
6rì xīn yuè yìchange for the better day by day, change rapidly
6xīn chén dài xièmetabolism
6xīn lángbridegroom
6xīn yǐngnovel, new and original
6zhǎn xīnbrand new