📱 Open with App
HSK 6

róng xìng

荣幸

Definitions

adj.

honoured

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4xìng fúhappy; happiness
5fán róngflourishing, prosperous
5xìng kuīluckily, fortunately
5xìng yùnlucky, fortunate
6guāng rónghonourable; glory
6jiǎo xìnglucky, by luck
6róng yùhonour, glory
6xīn xīn xiàng róngthriving, prosperous
6xū róngvain, vanity