📱 Open with App
HSK 5

niàn

Definitions

verb

read out, study

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5gài niànconcept
5guān niànidea, concept
怀5huái niàncherish the memory of, think of
5jì niànmemento; commemorate
5xiǎng niànmiss
6liú niàngive or accept as a souvenir
6sī niànthink of, long for, miss
6xìn niànbelief, faith
6xuán niànsuspense; be concerned