📱 Open with App
HSK 4

děng

Definitions

-

and so on

noun

class, grade, rank

verb

wait

Example Sentences

zàiděnggōng gòng qì chē公共汽车

I'm waiting for bus.

děnglehǎochángshí jiān时间

I waited you so long time.

děngzuòwánzhèjiùlái

I'll come when I'm done with this.

kuàijié shù结束le,wǒ men我们děngyí huì er一会儿ba

She is almost over, let's wait a bit.

děngyí xià一下,mǎ shàng马上jiùlái

Wait a minute, I'll be here soon.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5děng dàiwait for, await
5děng yúbe equal to, amount to
5píng děngequal
6děng hòuwait for, await
6děng jígrade, degree, rate
6xiāng děngbe equal