📱 Open with App
HSK 6

cái

器材

Definitions

noun

equipment, material

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4cái liàomaterial
5chōng diàn qì(battery) charger
5jī qìmachine
5jiào cáiteaching material, textbook
5shēn cái(body) figure, stature
5yuè qìmusical instrument
6qì guānorgan, apparatus
6róng qìcontainer, vessel
6tí cáisubject matter, theme
6wǔ qìarms, weapon
6yí qìinstrument, appartus