📱 Open with App

Definitions

noun

colour

Example Sentences

xǐ huan喜欢bái

I like white colour.

zhèhóngdeshìshén me什么jiàng?

What is this red sauce?

zuìxǐ huan喜欢lán

I like blue the most.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2yán sècolor
4jǐng sèsight, scenery
5chū sèoutstanding, excellent
5jué sèrole
5sè cǎicolour, hue
5tè sèspecial feature, characteristic
6fěn sèpink
6qì sècomplexion
6yǎn sèmeaningful glance, ability of using one's discretion
6zōng sèbrown