📱 Open with App
HSK 3

tiě

地铁

Definitions

noun

subway

Example Sentences

zhèdì fang地方zuòdì tiě地铁bǐ jiǎo比较fāng biàn方便

This place is more convenient to go by subway.

zàishàng hǎi上海zuòdì tiě地铁hěnfāng biàn方便

It is very convenient to take the subway in Shanghai.

xué xiào学校dì tiě地铁zhànbǎi

The school is 400 meters away from the metro station.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3de(adverbial particle)
3dì fangplace
3dì túmap
4dì diǎnplace, site
4dì qiúearth
4dì zhǐaddress
5dāng dìlocality, place mentioned
5dì daogenuine, typical
5dì qūarea, district
5dì lǐgeography
5dì tǎncarpet
5dì wèiposition, ranking
5dì zhènearthquake
5gāng tiěiron and steel
5lù dìland
5tǔ dìland
6dì bùcondition, plight
6dì shìphysical features of a place
6dì zhìgeology
6gēng dìarable land; plough
6jī dìbase
6pén dìbasin
6zhǎn dīng jié tiěresolute and decisive
6zhèn dìposition, front
6zhí mín dìcolony