📱 Open with App
HSK 5

jīn

如今

Definitions

noun

nowadays, now

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1jīn tiāntoday
3rú guǒif
4bǐ rúfor example
4lì rútake for instance
5bù rúbe inferior to
5jiǎ rúif, supposing
5rú héhow
5zhì jīnup to now, so far
6chèn xīn rú yìhave something as one wishes
6pì rútake for example, for instance
6qì jīn wéi zhǐso far, up to now
6yì rú jì wǎngas always, just as before
6yōu rúbe just as, be like
jīn niánthis year
jīn wǎntonight