📱 Open with App
HSK 6

lùn tán

论坛

Definitions

noun

forum

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4tǎo lùndiscuss, talk over
4wú lùnwhatever, however
5biàn lùndebate
5jié lùnconclusion
5lǐ lùntheory
5lùn wénthesis, paper
5yì lùncomment, discuss
5zhēng lùnargue
6lùn zhèngproof; expound and prove
6píng lùncomment; comment on
6tuī lùninference, deduction; infer, deduce
6yán lùnopinion on public affairs
6yú lùnpublic opinion