📱 Open with App
HSK 2

yīn wèi

因为

Definitions

conj.

because

Example Sentences

yīn wèi因为tàigāole,suǒ yǐ所以zhuàngdàotóule

Because you were too tall, you bumped your head.

yīn wèi因为gǎn mào感冒le,suǒ yǐ所以bí zi鼻子hěnhóng

Because I have a cold, my nose is very red.

xǐ huan喜欢chuān穿pí xié皮鞋,yīn wèi因为jiǎohuìténg

I don't like wearing leather shoes, because my feet hurt.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2wèi shén mewhy
3rèn wéithink
3wèifor
3wèi lefor the sake of
4chéng wéibecome
4yǐ wéithink
4yīn cǐfor this reason, as a result
4yuán yīncause, reason
5xíng wéibehaviour
5yīn éras a result
5yīn sùfactor, element
5zuò wéias
6jī yīngene
6jiàn yì yǒng wéiact bravely for a just cause
6qì jīn wéi zhǐso far, up to now
6rén wéiartificial, man-made; do
6wéi nánembarassed, awkward; feel embarrassed, feel awkward
6wéi qīlast for a certain period of time, be completed by a definite date
6wú néng wéi lìcan do nothing about
ài yīn sī tǎnEinstein