📱 Open with App
HSK 6

biàn rèn

辨认

Definitions

verb

recognise, identify

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1rèn shiknow
3rèn wéithink
3rèn zhēnconscientious, serious
5chéng rènadmit, acknowledge
5fǒu rèndeny
5què rènaffirm, confirm
6fēn biàndistinguish, differentiate
6gōng rèngenerally acknowledge, well establish
6rèn dìngfirmly believe, set one's mind on
6rèn kěapprove, confirm