📱 Open with App
HSK 4

gōng fu

功夫

Definitions

noun

kung fu, skill

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2zhàng fuhusband
4chéng gōngsucceed; successful
4dài fudoctor
5gōng néngfunction
5yòng gōnghardworking, diligent; work hard
6fū fùhusband and wife, married couple
6fū rénwife, Madame
6gōng láocontribution, credit
6gōng xiàoefficacy
6jí gōng jìn lìbe eager for quick success
6qì gōngqigong, breathing exercises