📱 Open with App
HSK 5

gài niàn

概念

Definitions

noun

concept

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4dà gàiprobably, briefly, presumably
5gài kuòsummarise
5guān niànidea, concept
怀5huái niàncherish the memory of, think of
5jì niànmemento; commemorate
5niànread out, study
5xiǎng niànmiss
6liú niàngive or accept as a souvenir
6qì gàilofty quality, mettle, spirit
6sī niànthink of, long for, miss
6xìn niànbelief, faith
6xuán niànsuspense; be concerned