📱 Open with App
HSK 5

chǎn shēng

产生

Definitions

verb

bring about, produce, cause

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1xiān shengmister
1xué shēngstudent
1yī shēngdoctor
2shēng bìngfall ill
2shēng rìbirthday
3shēng qìget angry
4chū shēngborn
4fā shēngtake place, happen
4shēng huólife; live
4shēng mìnglife
4shēng yibusiness, trade
4wèi shēng jiāntoilet, bathroom
5cái chǎnproperty
5chǎn pǐnproduct
5huā shēngpeanut
5mò shēngstrange, unfamiliar
5pò chǎngo bankrupt, go broke
5rén shēnglife
5shēng chǎnproduce, manufacture
5shēng dòngvivid, lively
5shēng zhǎnggrow, grow up
6chǎn yèindustry, property, estate
6dàn shēngbe born, come into being
6kuàng chǎnmineral deposits, minerals
6shēng jīhope of life, life, vitality
6shēng lǐphysiology
6shēng shūnot as familiar as before, out of practice
6shēng cúnsubsist, live, survive
6shēng tàiecology
6shēng wùliving thing, organism
6shēng xiào12 symbolic animals associated with a 12-year cycle
6shēng xiàocome into force, take effect, become effective
6shēng xiùget rusty, rust
6shēng yùgive birth to, bear
6shèng chǎnabound in, teem with, be rich in
6tiān shēnginborn, inherent, innate
6wéi shēng sùvitamin
6yí chǎnlegacy, inheritance, heritage
6zī chǎnproperty, capital, assets
6zì lì gēng shēngdo something by relying on one's own strenghth
nǚ shēngschoolgirl, female student
yě shēngwild, undomesticated