📱 Open with App
HSK 5

zhì yuàn zhě

志愿者

Definitions

noun

volunteer

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3huò zhěor
3yuàn yìbe willing
4jì zhějournalist, reporter
4zá zhìmagazine
4zuò zhěauthor
5biāo zhìsymbol, sign; indicate, symbolise
5yuàn wàngwish
5zì yuànvolunteer
6huàn zhěpatient, sufferer
6nìng yuànwould rather
6tóng zhìcomrade
6xīn gān qíng yuànbe most willing, be perfectly happy
6yì zhìwill
6zhì qìaspiration